Saturday, January 9, 2010

Ringkasan Tamadun India

4.1 Sejarah ringkas kelahiran Tamadun India


1. Zaman Awal
 Zaman Paleolitik
 Zaman Mesolitik
 Zaman Neolitik

ii. Zaman Proto Sejarah
 Tamadun Lembah
Indus

iii. Zaman Sejarah Awal
 Zaman Vedik
 Zaman Maurya
 Zaman Gupta
 Zaman Sangam
 Zaman Pallava
 Zaman Chola

iv. Zaman Pertengahan /Zaman Kerajaan Islam
 Kesultanan Delhi
 Dinasti Khilji
 Dinasti Tughluq
 Dinasti Sayid
 Dinasti Lodi
 Dinasti Babur/ Mughal

v. Zaman Moden
 Era Penjajahan
 Kemerdekaan
 Pembahagian Wilayah Hindu dan Islam

4.2 Masyarakat dan budaya dalam Tamadun India

i. Sistem kasta dalam budaya India:
 Brahmin
 Kshatriya
 Vaisya
 Sudra

ii. Ashrama dharma (Peringkat kehidupan)
 Brahmacarya
 Grhastha
 Vanaprastha
 Sanyasa

iii. Purusharta (matlamat kehidupan)
 Dharma/Aram
 Porul/Artha
 Dharma
 Inbam/Kama
 Vidu/Mokhsa

iv. Kedudukan Wanita

v. Pemerintahan & Pentadbiran

vi. Ekonomi

vii. Bahasa dan Kesusasteraan


4.3 Kepercayaan, pandangan semesta dan nilai-nilai murni dalam Tamadun India

i. Kepercayaan / agama-agama besar di India
• Latar belakang
• Agama besar di India
• Konsep ketuhanan

ii. Faktor-faktor mempengaruhi pandangan semesta
• Agama
• Kebudayaan
• Persekitaran
• Sosial

iii. Aspek-aspek pandangan semesta
• Karma
• Yoga
• Ahimsa
• Konsep Nirvana

iv. Nilai-nilai murni
• Toleransi
• Kasih sayang
• Kekeluargaan
• Kerjasama

4.4 Pencapaian dalam pelbagai bidang

i. Perkembangan Institusi Pendidikan
• Zaman Hindu
• Zaman Islam
• Zaman Penjajah


ii. Sumbangan dalam bidang sains
• Matematik
• Astronomi
• Fizik dan kimia
• Perubatan

iii.Sumbangan dalam bidang kesenian
• Muzik
• Tarian
• Drama
• Lukisan
• Seni Bina

iv. Bahasa dan kesusasteraan


4.5 Tamadun Islam di India


i. Latar belakang kedatangan Islam di India
 Peringkat awal – pertapakan oleh Mohamad al-Qasim
 Peringkat kedua – pengembangan Islam oleh Mahmud al-Ghaznawi

ii. Faktor pengembangan Islam di India
 kedinamikan Islam
 peribadi pendakwah
 perdagangan
 perkahwinan
 asimilasi budaya

iii. Kerajaan Islam di India
 Kerajaan Sabaktigin
 Kesultanan Delhi
 Kerajaan Ghori
 Kerajaan Khilji
 Kerajaan Tughluq
 Kesultanan Moghul
 Humayun
 Akbar
 Jahangir
 Aurangzeb


iii. Sumbangan Islam kepada Tamadun India
 Aspek keagamaan
 Akidah
 Ramalan kenabian dalam kitab Veda (Narashangsa)
 Aspek politik dan pentadbiran
 Perundangan
 Kepimpinan dan pemerintahan
 Jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan Islam di India (cth: wazir, qadhi dll)
 Aspek ekonomi
 Zakat
 Jizyah
 Baitulmal

 Aspek sosial dan budaya
 Kesaksamaan taraf
 Kebersihan
 Pembelaan hak wanita
 Gaya hidup (cth. pemakaian, pemakanan, pergaulan)
 Kemudahan infrastruktur (cth: masjid, jalan raya, kilang, seni bina, hospital, sekolah)

 Aspek pendidikan
 Konsep pendidikan yang sepadu (fardhu Ain dan fardhu kifayah)
 Sistem pendidikan formal dari peringkat awal hingga ke universiti
 Sistem Pendidikan tidak formal (cth: di masjid, madrasah)
 Pendidikan untuk semua peringkat masyarakat

 Aspek Bahasa dan Kesusasteraan
 Bahasa Arab
 Bahasa Urdu
 Karya-karya Islam
 Penterjemahan


4.6 Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia


i. Kesan Interaksi Antara Tamadun India-Islam
• Bahasa
• Seni bina
• Pentadbiran
• Budaya
• Ilmu pengetahuan
• Kemunculan agama baru

ii. Kesan Interaksi Tamadun Melayu-Tamadun India
• Penyebaran agama
• Sistem pemerintahan
• Bahasa dan kesusasteraan
• Adat resam
• Struktur masyarakat

iii. Tamadun India dan realiti di Malaysia :
 Amalan dan budaya masyarakat India di Malaysia
 Aspek kepercayaan
 Aspek adat dan budaya
 Aspek ilmu pengetahuan dan pendidikan

1 comment: